فیلدهای جستجو

  • اندوخته قانونی
  • سایر اندوخته ها
  • سرمایه
  • سود یا زیان انباشته
  • مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق نیافته